Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse, läs mer här. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används

Stadgar

För Föreningen Ö-vik Latino Club

Definition - målsättning

§1

Föreningen är en religiöst och politiskt obunden dansförening som syftar till att utgöra ett forum för alla salsaintresserade i Örnsköldsvik med omnejd. Målsättningen är att sprida intresset för salsa och andra latinska danser och bidra till ett större utbud av aktiviteter där medlemmar kan träffas, dansa och umgås. Föreningen vill även bidra till att fler ungdomar börjar dansa. Föreningens målsättning är att fungera som informationsspridare, samt att arbeta för att skapa ett kontaktnät för utbyten med andra salsaföreningar.

Medlemskap

§2

Som medlem räknas den som erlagt av årsmöte fastställd avgift för medlemskap.

Eventuellt medlemsbevis får ej utlånas eller överlåtas.

§3

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för

föreningens medlemmar, dock ej styrelsemöten. Varje medlem ansvarar för att meddela sin e-post adress eller annat sätt genom vilket information samt kallelser kan lämnas till denne. Om uppgifterna ändras så äger medlem skyldighet att meddela detta till kassören. Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.

§4

Hedersmedlem kan utses av årsmöte på förslag från en eller flera medlemmar i föreningen. Hedersmedlem skall räknas som ständig medlem och befrias från medlemsavgifter.

§5

Medlem som inom ett halvår inte förnyar sitt medlemskap genom att erlägga fastställd avgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlem som på ett uppenbart sätt gravt har motarbetat föreningens verksamhet eller allvarligt skadat föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen genom beslut av årsmöte, eller två på varandra följande medlemsmöten. Beslut om återinträde för medlem som en gång uteslutits ur föreningen fattas likaledes av årsmöte, eller två på varandra följande medlemsmöten.

Styrelsen

§6

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens utveckling samt tillvarata medlemmars intressen. Det åligger styrelsen särskilt att se till att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, verkställa beslut som fattas av årsmötet, ansvara för och förvalta föreningens medel, samt förbereda årsmöten och medlemsmöten.

§7

Styrelsen består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter, samt två suppleanter, vilka samtliga väljs av årsmötet. Styrelsen väljs på en mandatperiod om ett år förutom två ordinarie ledamöter som kan väljas på två år. Ordförande väljs för en mandatperiod.

Styrelsen utser därefter bland de ordinarie ledamöterna Sekreterare och en ledamot - vilka väljs under ''udda år'', samt kassör och en ledamot, vilka väljs under ''jämnt år''.

§8

Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ordinarie ledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsmässig om ordförande och samtliga övriga ledamöter, inklusive suppleanter, kallats till sammanträdet senast tre dagar i förväg och minst hälften av dem är närvarande.Vid styrelsemöte äger endast ordförande och fem ledamöter rösträtt. Suppleanter ersätter frånvarande ordinarie ledamöter enligt inbördes bestämd turordning och får då rösträtt. Närvarande suppleanter som ej inträder i ledamots ställe äger yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen får även kalla enskild person som adjungerad ledamot, men denna äger ej rösträtt, endast yttrande- och förslagsrätt.

§9

Ordföranden leder styrelsens arbete. Har ordföranden förhinder träder vice ordförande in i ordförandens ställe. Sekreteraren ansvarar för att beslutsprotokoll förs vid styrelsens sammanträden, samt registrerar och förvarar skrivelser. Kassören ansvarar för att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter, samt medlemsmatrikel och inventarieförteckning. De uppgifter som faller under sekreterarens och kassörens ansvar kan vid behov delegeras till annan medlem i föreningen, av föreningen anställd person, eller annan samarbetspartner.

§10

Vid händelse av ordförandens avgång under mandatperioden träder vice ordförande fram till mandatperiodens slut. Vid händelse av ordinarie ledamots avgång under mandatperioden träder suppleant in i dennes ställe enligt inbördes bestämd turordning.

§11

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så bestämmer av ordförande och kassör var för sig.

Verksamhets – och räkenskapsår

§12

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till och med 31 December. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte följande år.

Revision

§13

Styrelsen skall på begäran tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av. När det gäller revision av det senaste räkenskapsåret skall ovanstående material tillhandahållas senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. Revisorer väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Årsmöte

§14

Årsmöte hålls i mars månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till årsmöte skall översändas till samtliga medlemmar senast fyra veckor innan årsmöte. Styrelsen skall hålla revisionshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§15

Vid årsmöte förekommer följande ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om mötet är behörigt utlyst.

4. Fastställande av dagordningen.

5. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.

6. Val av två justerare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet och vara rösträknare.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

8. Revisorernas berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Val av:

- föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande

- sex ordinarie ledamöter till styrelsen, samt en suppleant.

- revisor

- Valberedning

12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen senast tre veckor före mötet.

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande

§16

Extra årsmöte med fyllnadsval skall utlysas av styrelsen om minst tre personer ur styrelsen, eller om både ordförande och vice ordförande, avgår före mandatperiodens slut. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till extra årsmöte skall översändas till samtliga medlemmar senast fyra veckor innan mötet.

Medlemsmöte

§17

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till medlemsmöte. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till medlemsmöte om revisorerna finner att styrelsen begått sådant fel eller försumlighet som kräver att föreningens medlemmar informeras. Medlemsmöte skall också utlysas om minst en tiondel av föreningens medlemmar ställer sig bakom en motiverad begäran som inlämnas till styrelsen. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelsen jämte dagordning för medlemsmötet översändes till medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vid medlemsmöte får endast i dagordningen upptagna avgöras.

Rösträtt

§18

Endast medlem i föreningen har rösträtt på årsmöte och medlemsmöte. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på någon annan. Årsmöten och medlemsmöten är beslutsmässiga med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

Beslut och omröstning

§19

Med undantag för frågor gällande stadgar och föreningens upplösning avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning skall ske öppet om inte medlem begär sluten omröstning med valsedel. Vid omröstning kring fler än två alternativ ställs förslagen mot varandra så att slutligen endast två alternativ kvarstår.

Stadgefrågor och upplösning av föreningen

§20

Endast årsmöte får ändra dessa stadgar och då krävs minst ¾ majoritet. Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För upplösning krävs att förslaget vid varje möte får stöd av minst ¾ av antalet närvarande medlemmar. Då föreningen upplöses skall dess egendomar tillfalla aktuellt projekt inom radiohjälpen.

Anslagstavla

1/28/2024
Kurser höst  Vårt kursprogram ligger ute med Salsa, Bachata , Kizomba och T...
10/30/2023
Boka in 11 November. Alex och Juliette kommer för Stockholm Salsa Dance och håll...
9/5/2023
Kurser höst  Vårt kursprogram ligger ute med Salsa, Bachata  och Kizo...
Gilla och följ på FB:
Sidan sponsrad av: